Deutsche Gemeinschaft

 


wspólnota niemoecka pojednanie i przyszłóść

o nas
Aktualności
Artykuły prasowe
Archiwum
Członkostwo
Muzeum
Działalność
Kultura
Wydawnictwo
Audycja radiowa
Sport
Działalność dobroczyna
Porady

Statut Rada Niemców Górnośląskich Galeria Kontakt

 

Deutsch Polski Deutsch Polski

Rada Niemców GórnośląskichGórnośląscy Niemcy zrzeszeni zarówno w Towarzystwie Społeczno- Kulturalnym Niemców (TSKN) jak i Niemieckiej Wspólnocie „Pojednanie i Przyszłość”, powodowani troską o przyszłość naszej grupy narodowej  wyrażamy wolę powołania niezależnego gremium, które koordynowałoby istnienie działania niemieckiej grupy narodowej w woj. śląskim.

Gremium, któremu nadajemy nazwę Rada Niemców Górnośląskich skupia wszystkich działaczy organizacji niemieckich na terenie województwa śląskiego i dla tych wszystkich organizacji stanowi ciało doradcze.

Rada zwoływana jest raz na kwartał a także okazjonalnie w celu podejmowania i uzgadniania stanowiska z zakresu spraw istotnych dla niemieckiej grupy narodowej na Śląsku

Rada Niemców Górnośląskich podejmuje istotne decyzje w zakresie ważnych dla naszej grupy narodowej spraw, takich jak przede wszystkim:

- rozwój języka ojczystego

- rozwój i pielęgnowanie kultury niemieckiej na Śląsku

- informacji na temat kultury niemieckiej w podręcznikach szkół powszechnych

- w zakresie pracy medialnej i dostępu do mediów

- w zakresie wyborów ogólnopolskich i samorządowych

 

Obrady Rady odbywają się w języku niemieckim z możliwością tłumaczenia na język polski.

Prezydentem Rady Niemców Górnośląskich jest Ksiądz Konrad Wersch .

     

 

Rada Główna Niemców na Śląsku

 

S T A T U T

Preambuła

 

My Niemcy żyjący na Śląsku, w poczuciu odpowiedzialności i trosce o przyszłość naszego regionu, w duchu wartości chrześcijańskich i  demokratycznych – przedstawiamy niniejszy statut, który pozwoli naszej Małej Ojczyźnie na dalszy jej  rozwój.

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie „Rada Główna Niemców na Śląsku” zwana dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem Niemców na Śląsku, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjającym tej społeczności, jak  również wytwarzanie atmosfery, zaufania i szacunku do wartości chrześcijańskich i demokratycznych, upowszechnianie praworządności, a także przyczynianie się do przestrzegania Karty Praw Człowieka oraz zasad jakimi kieruje się Stowarzyszenie.

§ 2

 1. Stowarzyszenie posługuje się nazwą „Rada Główna Niemców na Śląsku” w języku polskim, dopuszcza się używanie przez Stowarzyszenie powszechnie stosowanej nazwy w języku niemieckim „Hauptrat der Deutschen in Schlesien”.
 2. Stowarzyszenie może używać sztandaru, wyróżniającego je znaku graficznego oraz tłumaczenia nazw na języki obce.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto 40-039 Katowice ul. Sienkiewicza 23

§ 4

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 rok, Prawo o Stowarzyszeniach ( jedn. Tekst; Dz.U. Dz 2001 r. Nr 79, poz.855), traktatu z dnia 17 czerwca 1991 roku, zawartego między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, Ustawy o Mniejszościach Narodowych i Etnicznych oraz języku regionalnym (Dz.U. Nr 17/2005r. poz. 141), Ustawy o Organizacjach Pożytku Publicznego oraz Wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873)

2. Stowarzyszenie ma osobowość prawną.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji. Uchwałę o przystąpieniu do organizacji podejmuje Zebranie Delegatów Rady Głównej.

§ 6

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 7

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

1. kultywowanie oraz kontynuowanie tradycji i historii niemieckiej w Polsce,

2. rozwój oświaty, kultury i sztuki niemieckiej zmierzając przez to do zaspokojenia w tym zakresie potrzeb członków Stowarzyszenia,

3. popularyzację literatury, prasy oraz masmediów masmediów  w języku niemieckim,

4. reprezentowanie potrzeb społecznych i kulturalnych członków Stowarzyszenia wobec władz zarówno polskich jak i niemieckich,

5. uczestnictwo w życiu społecznym i samorządowym,

6. prowadzenie szeroko pojętej działalności kulturalnej i oświatowej wśród dzieci i młodzieży

§ 9

Stowarzyszenie w celu realizacji swych statutowych potrzeb może uchwałą Zebrania Delegatów Rady Głównej powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

§ 10

Realizując swoje cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej działalności swoich członków. Zarząd Stowarzyszenia może zatrudnić pracowników.

§ 11

Stowarzyszenie osiąga swoje cele przez;

 1. organizowanie ośrodków krzewienia i popularyzacji kultury i sztuki niemieckiej (biblioteki, domy kultury, kluby, świetlice),
 2. popieranie amatorskiego ruchu artystycznego ludności niemieckiej przez zakładanie zespołów artystycznych,
 3. rozwój ruchu sportowego i rekreacyjnego wśród swoich członków,
 4. współpracę z władzami oświatowymi w zakresie uwzględnienia potrzeb społeczności niemieckiej w zakresie układania programów szkolnych, rozwój sieci szkół z językiem niemieckim, zwiększania godzin nauczania języka niemieckiego, uruchamiania szkół niemieckich oraz organizowanie i popieranie dokształcania dorosłych w systemie poza szkolnym,
 5. organizowanie i prowadzenie mediów, prasy, radia i telewizji w języku niemieckim,
 6. współpraca w zakresie osiągania swoich celów z organizacjami partnerskimi w Republice Federalnej Niemiec a także w innych krajach,
 7. współpraca z władzami kościelnymi w celu organizowania nabożeństw w języku niemieckim oraz nauczania religii w języku niemieckim,
 8. współpraca z polskimi organizacjami kulturalnymi, organizowanie wycieczek w kraju i za granicą w ramach wymiany kulturowej,
 9. organizowanie różnorodnych form działalności gospodarczej, przy zachowaniu wymogów przepisanych prawem,
 10. prowadzenie działalności oświatowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w szczególności nauczania języka niemieckiego,
 11. prowadzenie działalności kulturalnej,
 12. finansowe i rzeczowe wspieranie ludności na terenie działania Stowarzyszenia przez wykorzystanie do tego celu powołanych organizacji,
 13. współpraca z organami samorządu terytorialnego.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba niemieckiego pochodzenia albo przyznaje się do języka, kultury i kultury niemieckiej.
 2. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna bez względu na narodowość i miejsce zamieszkania.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być każda osoba  fizyczna bez względu na narodowość i miejsce zamieszkania, a także osoba prawna deklarująca wspieranie Stowarzyszenia.

§ 13

 1. Członkostwo nabywa się przez złożenie deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zatwierdzeniu jej przez Radę Główną.
 2. Honorowe członkostwo nadaje Rada Główna.

§ 14

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są;

a)    swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

b)    dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

c)    popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

d)    przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,

e)    regularnie opłacać składki członkowskie.

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności;

a)    przysługuje im czynne i bierne prawo wyborcze,

b)    wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

c)    korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia i ich działalności,

d)    korzystać z innych możliwości, jakie stwarza członkom Stowarzyszenie.

§ 15

 1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje na podstawie pisemnej rezygnacji złożonej na ręce przewodniczącego zarządu, lub śmierci.
 2. Członek może być pozbawiony członkostwa przez wykluczenie drogą uchwały podjętej przez Zebranie Delegatów Rady Głównej.

Podstawą wykluczenia może być jedynie;

a)    działalność sprzeczna ze statutem na podstawie wniosku co najmniej 10 członków Stowarzyszenia,

b)    utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,

c)    zaleganie z opłatą składek członkowskich przez 2 lata.

§ 16

 1. Wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej Rady Głównej, w terminie 30 dni od daty skutecznego powiadomienia o wykluczeniu,
 2. Od decyzji Komisji Rewizyjnej Rady Głównej przysługuje odwołanie się do najbliższego Zebrania Delegatów Rady Głównej,
 3. Decyzja Zebrania Delegatów Rady Głównej jest ostateczna w ramach Stowarzyszenia.

 

Rozdział II

Władze Stowarzyszenia

 

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są;

1.    Zebranie Delegatów Rady Głównej,

2.    Zarząd Stowarzyszenia,

3.    Prezydium Zarządu,

4.    Komisja Rewizyjna Rady Głównej,

5.    Komisje Problemowe.

§ 18

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia wyłonionych na podstawie wyboru trwa 4 lata.

§ 19

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
 2. Głosowania odbywają się tajnie. Na żądanie 50 % obecnych członków organu, głosowanie będzie jawnie.
 3. Obrady wszystkich władz Stowarzyszenia są protokołowane, oraz utrwalane na nośniku elektronicznym.

A. Zebranie Delegatów Rady Głównej

§ 20

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Delegatów Rady Głównej zwanej dalej „Zebraniem Delegatów”.
 2. Zwyczajne Zebranie Delegatów zwołuje się co najmniej raz w roku.
 3. Na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 30% delegatów zwołuje się nadzwyczajne Zebranie Delegatów.
 4. Zebranie zwołuje Zarząd, powiadamiając o jego terminie, miejscu i porządku obrad wszystkich delegatów listem poleconym lub w każdy inny skuteczny sposób z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dni.
 5. Jeżeli Zarząd nie zwoła nadzwyczajnego Zebrania Delegatów w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia żądania, Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna Rady Głównej w sposób wskazany w ust.3.
 6. W Zebraniu Delegatów mogą uczestniczyć również zaproszeni goście.
 7. Zebranie Delegatów otwiera Prezydent Stowarzyszenia, a prowadzi je przewodniczący zebrania wybrany przez delegatów.

§ 21

 1. Zebranie Delegatów może podejmować prawomocne uchwały przy obecności, co najmniej połowy delegatów uprawniony do głosowania
 2. Przy braku niezbędnej ilości uprawnionych do głosowania, Zebranie Delegatów może obradować w drugim terminie. Może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę delegatów. O możliwości obradowania w drugim terminie należy zamieścić wzmiankę w zawiadomieniu z podaniem tego terminu.

§ 22

Do kompetencji Zebrania Delegatów należy;

 1. ustalenie ogólnych kierunków ideowych oraz podstawowych form pracy Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej Rady Głównej oraz Komisji Problemowej,
 4. udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za każdy rok działalności,
 5. uchwalenie statutu oraz jego zmian,
 6. uchwalanie regulaminów oraz ordynacji wyborczej Stowarzyszenia,
 7. nadawanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia,
 8. wybór i odwołanie, Prezydenta Stowarzyszenia, Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia, członków Zarządu Stowarzyszenia, Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej Rady Głównej,
 9. powoływanie przez Stowarzyszenie innych podporządkowanych organizacji, jednak ich tworzenie i likwidacja jednostek strukturach Stowarzyszenia należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia,
 10. ustalanie zasad reprezentowania Stowarzyszenia w innych organizacjach,
 11. ustalanie wysokości składek członkowskich i ich podział,
 12. rozpatrywanie odwołań od decyzji organów Stowarzyszenia,
 13. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 23

 1. Uchwały Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Zmiana statutu, odwołanie; Prezydenta Stowarzyszenia, Przewodniczącego i członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej Rady Głównej, oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów.
 3. Każdy Delegat dysponuje jednym głosem.
 4. Głosowania odbywają się tajnie. Na żądanie 50% obecnych delegatów przeprowadza się jawne głosowanie.
 5. Wybory w strukturach podporządkowanych odbywają się w sposób tajny. Ordynacja wyborcza może jednak przewidzieć inaczej.

§ 24

 1. Zebranie Delegatów dokonuje oceny pracy Zarządu Stowarzyszenia drogą głosowania nad udzieleniem absolutorium.
 2. Prezydentowi Stowarzyszenia, oraz członkom Prezydium Zarządu udziela się absolutorium w indywidualnym głosowaniu nad każdą osobą. Głosowanie nad pozostałymi osobami Zarządu Stowarzyszenia odbywa się łącznie.
 3. Zarząd albo członek Zarządu Stowarzyszenia, który nie uzyskał absolutorium, zostaje odwołany z pominięciem wymogu umieszczania sprawy w porządku obrad.
 4. Zebranie Delegatów może powołać Komisje Problemowe które będą zajmowały się sprawami istotnymi dla Stowarzyszenia.

 

B. Zarząd

§ 25

1.    Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej „Zarządem” jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Zebraniami Delegatów Rady Głównej.

2.    Zarząd jest organem kierującym bieżącą pracą Stowarzyszenia.

3.    Zarząd wybierany jest przez Zebranie Delegatów Rady Głównej na 4 letnią kadencję w składzie 7-10 osób.

4.    Przewodniczącym Zarządu zostaje osoba, która otrzymała największą ilość głosów.

5.    Zarząd konstytuuje się po wyborach w terminie do 7 dni, podając skład i podział kompetencji poszczególnych członków do publicznej wiadomości.

6.    Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie mniej jak raz na kwartał, zwołuje je Prezydent Stowarzyszenia, Przewodniczący Zarządu lub jego zastępca w sposób zwyczajowo przyjęty i podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 26

Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy;

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. przygotowanie rocznych planów pracy,
 3. przygotowanie budżetu Stowarzyszenia,
 4. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 5. zwoływanie Zebrania Delegatów Rady Głównej,
 6. wykonywanie uchwał Zebrania Delegatów Rady Głównej oraz uchwał Komisji Rewizyjnej Rady Głównej, odnoszących się do Zarządu,
 7. ustalanie schemat organizacyjnego Stowarzyszenia,
 8. składanie sprawozdań z działalności Zebraniu Delegatów Rady Głównej,
 9. uchwalenie regulaminów Zarządu.

C. Prezydium Zarządu

§ 27

 1. Prezydium Zarządu tworzą; Przewodniczący, jego zastępcy, skarbnik i sekretarz.
 2. Prezydium określa zakres kompetencji i odpowiedzialności członków Zarządu.
 3. Prezydium ustala zakres pracy pracownikom etatowym łącznie z nadzorem.
 4. Do obowiązku Prezydium należy kierowanie całokształtem prac pomiędzy zebraniami członków Zarządu.

§ 28

Do kompetencji Prezydium Zarządu należy;

 1. opracowanie projektów programów działania Stowarzyszenia,
 2. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia do wysokości uchwalonej przez Zarząd,
 3. nadzór nad prowadzeniem rachunkowości i obsługą administracyjną Stowarzyszenia,
 4. zgłaszanie sądowi rejestrowemu wszelkich zmian statutu oraz składów osobowych,
 5. realizowanie innych spraw powierzonych przez Zarząd a nie zastrzeżonych dla innych struktur Stowarzyszenia.

D. Komisja Rewizyjna Rady Głównej

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna Rady Głównej zwanej dalej „Komisją Rewizyjną” jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, sprawuje kontrolę wewnętrzną i nadzór nad działalnością Stowarzyszenia, ma wgląd do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków wybranych przez Zebranie Delegatów Rady Głównej na okres 4 lat.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
 4. Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 5. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
 6. W zebraniu Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone, bez prawa do głosowania.

 

Rozdział III

Gospodarka finansowa

§ 30

1. Majątek Stowarzyszenia jest tworzony ze;

a)    składek członkowskich,

b)    subwencji i dotacji,

c)    darowizn, spadków, zapisów i ofiar,

d)    z działalności gospodarczej.

2. Stowarzyszenie może nabywać i zbywać majątek nieruchomy i ruchomy, jeżeli służy to do realizacji jego statutowych zadań.

3. Majątkiem i finansami Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 31

Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia – w tym oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych - składa Przewodniczący lub wiceprzewodniczący łącznie z innym członkiem Zarządu lub osobą imiennie  upoważnioną przez Zarząd.

§ 32

Gospodarka finansowa Stowarzyszenia prowadzona jest w ramach uchwalonego budżetu, rocznego planu pracy oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

 

Rozdział IV

A. Postanowienie Wspólne

§ 33

1.    W skład władz wymienionych w § 17 mogą wchodzić wyłącznie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

2.    Wybory do władz Stowarzyszenia są przeprowadzane według  ordynacji wyborczej, uchwalonej przez Zebranie Delegatów Rady Głównej.

3.    Nie można być równocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

4.    Można być przewodniczącym tylko jednego Zarządu jak również przewodniczącym tylko jednej Komisji Rewizyjnej strukturach Stowarzyszenia.

5.    Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej nie mogą brać udziału w głosowaniach w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

6.    Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej winni wykonywać swoje czynności z największą starannością i dbać o pełną realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.

7.    Pracownik etatowy nie może być członkiem Zarządu ani Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

8.    W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 17 pkt.2,4 i 5 w czasie trwania kadencji, uzupełnienia ich składu może nastąpić w drodze dokooptowania z pośród osób, które w trakcie wyboru uzyskały największą liczbę głosów. Kooptacji przeprowadzają, w drodze uchwały pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W opisanym trybie można powołać jednak nie więcej niż połowę składu organu.

9.    W przypadku niemożności pełnienia funkcji delegata przez wybraną osobę, może ona być zastąpiona w trakcie trwania kadencji przez inną z pośród osób, które w trakcie wyboru uzyskały największą liczbę głosów. Nowy delegat jest powoływany w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Oddziału Kadencja nowo powołanego delegata kończy się wraz z kadencją pozostałych delegatów.

 

B. Przepisy końcowe

§ 34

Niniejszy statut może być zmieniony wyłącznie uchwałą Zebrania Delegatów Rady Głównej.

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Delegatów powołuje likwidatora, określając sposób przeprowadzenia likwidacji a także przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

§ 35

Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą uchwalenia z mocą obowiązującą od jego zarejestrowania.

§ 36

1.    Stowarzyszenie jest organizacją mniejszości narodowej w znaczeniu międzynarodowych regulacji prawnych.

2.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa.

 

 

     

wykon: kreatif studio Wszystkie prawa zastrzeżone © Deutsche Gemeinschaft