Deutsche Gemeinschaft

 


wspólnota niemoecka pojednanie i przyszłóść

o nas
Aktualności
Artykuły prasowe
Archiwum
Członkostwo
Muzeum
Działalność
Kultura
Wydawnictwo
Audycja radiowa
Sport
Działalność dobroczyna
Porady

Statut Rada Niemców Górnośląskich Galeria Kontakt

 

Deutsch Polski Deutsch Polski Deutsch Polski

StatutSTATUT

Niemieckiej Wspólnoty

„Pojednanie i Przyszłość”

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania i siedziba

art. 1.

Nazwa stowarzyszenia brzmi:

Niemiecka Wspólnota

„Pojednanie i Przyszłość” (NW PiP)

Deutsche Gemeinschaft

„Versöhnung und Zukunft“

art. 2.

Niemiecka Wspólnota „Pojednanie i Przyszłość” działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

art. 3.

Siedziba NW PiP mieści się w Katowicach.

 

Rozdział II

Cele Niemieckiej Wspólnoty „Pojednanie i Przyszłość”

i sposoby jej realizacji

art. 4.

Niemiecka Wspólnota stawia sobie za cel:

1.    Pełnienie roli łącznika pomiędzy ludnością pochodzenia niemieckiego a społeczeństwem polskim.

2.    Służenie wszystkim organizacjom skupiającym ludność pochodzenia niemieckiego, pomocą i doradztwem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.    Kultywowanie tradycji niemieckiej kultury, oświaty i języka.

4.    Dążenie do zrównania w prawach mniejszości niemieckiej w Polsce z innymi mniejszościami narodowymi.

5.    Reprezentowanie Obywateli pochodzenia niemieckiego wobec organów władzy i administracji oraz wobec niemieckich organów władzy i administracji.

6.    Znajdowanie elementów łączących kultury polską i niemiecką.

7.    Pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów nurtujących całą społeczność na terenach, na których zamieszkuje ludność niemiecka i polska.

8.    Ratowanie Górnego Śląska przed cywilizacyjną zapaścią, a w tym:

- degradacją ekologiczną,

- degradacją zdrowotną,

- zapaścią gospodarczą,

- zapóźnieniem kulturalno-oświatowym,

- degradacją socjalną.

9.    Kształtowanie świadomości współczesnej niemieckości, wolnej od nacjonalizmów, w duchu szacunku dla innych narodów ich dorobku kulturowego, w duchu tolerancji demokratyzmu i europejskiego myślenia.

art. 5.

NW PiP swoje cele realizowała będzie poprzez:

1. Pielęgnowanie języka, kultury i historii niemieckiej w drodze organizowania szkolnictwa w języku niemieckim, kursów nauczania języka niemieckiego, organizowanie szkół i przedszkoli oraz bibliotek, placówek kulturalnych i opiekuńczych.

2. Organizowanie sympozjów naukowych w dziedzinie wiedzy historycznej i politycznej, o dziejach sąsiedztwa niemiecko-polskiego, nie zawsze wolnego od konfliktów, lecz również wiekami służącego rozwojowi cywilizacyjnemu, a także o współczesnych perspektywach niemiecko-polskiej współpracy na gruncie wspólnych interesów.

3. Udzielanie skutecznej pomocy w zakresie restrukturyzacji przemysłu i infrastruktury Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem problemów ekologicznych tego regionu w harmonijnej współpracy z polskimi partnerami.

4. Popieranie wspólnych niemiecko-polskich działań, których celem jest poprawa infrastruktury i warunków życia, oraz rozwój gospodarczy, szczególnie w miastach Górnego Okręgu Przemysłowego.

5. Organizowanie skutecznego systemu pomocy socjalnej i opieki społecznej, zwłaszcza w dużych miastach Górnego Śląska.

6. Organizowanie niemieckojęzycznych środków masowego przekazu, oraz możliwości artykułowania się w istniejących w kraju masmediach.

7. Zabezpieczenie możliwości równoprawnej reprezentacji ludności pochodzenia niemieckiego w lokalnych władzach samorządowych i wojewódzkich jak i w parlamencie, szczególnie na terenach skupiających tę ludność.

8. Zwalczanie wszelkich przejawów dyskryminacji w dostępie do zatrudnienia w administracji państwowej i samorządowej i innych instytucjach użyteczności publicznej, a także w życiu politycznym.

9. Zabezpieczenie szczególnej pomocy i wsparcia organizacyjno-światowego dla dzieci i młodzieży pochodzenia niemieckiego.

10. Reprezentowanie interesów mniejszości niemieckiej wobec krajowych międzynarodowych i ponadnarodowych organów i organizacji zajmujących się problemami ochrony mniejszości narodowych.

11. Współdziałanie ze wszystkimi stowarzyszeniami, organizacjami i grupami roboczymi mniejszości niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej zwłaszcza na Górnym Śląsku na zasadach, które umożliwią pełną realizację zadań statutowych.

12. Współpracę z regionalnymi i ogólnokrajowymi stowarzyszeniami polskimi: kulturalno-oświatowymi, naukowymi i społeczno-politycznymi w zakresie podstawowych celów i zadań niniejszego statutu.

13. Współpracę z regionalnymi i ogólnokrajowymi stowarzyszeniami niemieckimi: kulturalno-oświatowymi, naukowymi i społeczno-politycznymi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie podstawowych celów i zadań statutu.

14. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskania wsparcia moralno-politycznego i organizacyjno-finansowego w kraju i poza granicami dla inicjowania przedsięwzięć statutowych.

15. Rozwijanie współpracy z organami władzy i administracji Rzeczypospolitej Polskiej i Niemiec w kraju i poza jego granicami, oraz ze stowarzyszeniami międzynarodowymi w zakresie celów i zadań statutowych.

16. Powołanie fundacji Niemieckiej Wspólnoty „Pojednanie i Przyszłość”.

17. Organizowanie konferencji, odczytów, wystaw i innych form informacyjno-szkoleniowych popularyzatorskich.

18. Prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i poza jego granicami.

19. Popularyzację sprzętu i turystyki.

20. Prowadzenie działalności edytorsko-wydawniczej i kolportażu prasy i wydawnictw własnych i powierzonych niemieckojęzycznych.

21. Prowadzenie pośrednictwa pracy na zasadach uzgodnionych w trybie ustawy o zatrudnieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz jego odpowiednikiem w Niemczech.

22. Rozpowszechnianie filmów i kaset video, oraz płyt i kaset fonicznych na zasadach przewidzianych w przepisach szczególnych i zachowaniem praw autorskich.

art. 6.

Niemiecka Wspólnota „Pojednanie i Przyszłość” opiera swoją działalność na lojalnym przestrzeganiu praw obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Międzynarodowych Paktów Praw Politycznych i Obywatelskich, aktu końcowego KBWE, a zwłaszcza dokumentów tej Konferencji w przedmiocie mniejszości narodowych, Europejskich Konwencji Ochrony Praw Człowieka, wreszcie na porozumieniach bilateralnych polsko-niemieckich w części odnoszącej się do praw i obowiązków osób pochodzenia niemieckiego w Polsce.

art. 7.

Niemiecka Wspólnota „Pojednanie i Przyszłość” realizuje swoje zadania poprzez pracę swych organów, agend i grup roboczych w Polsce, oraz na zasadach dobrowolności i równouprawnienia, a także współdziałania ze wszystkimi organizacjami i stowarzyszeniami mniejszości niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej, które akceptują i popierają cele i zadania NW PiP.

art. 8.

Zakres i formy współdziałania określają szczegółowo porozumienia zawarte pomiędzy NW PiP a wymienionymi w art. 7 organizacjami.

 

Rozdział III

Członkostwo NW PiP

art. 9.

Członkowie Niemieckiej Wspólnoty „Pojednanie i Przyszłość” dzielą się na:

1.         Członków zwyczajnych.

2.         Członków wspierających.

3.         Członków honorowych.

art. 10.

Członkiem zwyczajnym może być:

1.         Osoba fizyczna narodowości niemieckiej zamieszkała w kraju i poza jej granicami.

2.         Małoletni w wieku 16-18 lat pochodzenia niemieckiego, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

3.         Małoletni w wieku poniżej 16 lat pochodzenia niemieckiego na zgodę przedstawicieli ustawowych.

Przyjęcia członków dokonuje się poprzez podpisanie deklaracji o przystąpieniu do Niemieckiej Wspólnoty „Pojednanie i Przyszłość”, złożenie i zaopiniowanie jej przez 2 członków Prezydium, oraz uzyskanie przez członka legitymacji członkowskiej.

art. 11.

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne krajowe i zagraniczne z głosem doradczym.

art. 12.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna i zagraniczna posiadająca wybitne zasługi w działalności politycznej, państwowej i społecznej w sprawach związanych z celami statutowymi NW PiP.

art. 13.

Członkom NW PiP przysługuje prawo do:

1.    Uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, zebraniach i posiedzeniach organów stowarzyszenia na zasadach określonych w niniejszym statucie.

2.    Bierne i czynne prawo wyborcze do organów stowarzyszenia z wyłączeniem członków wymienionych w art. 10. pkt. 3 i art. 11. statutu.

3.    Zgłaszanie wniosków i inicjatyw NW PiP w sprawach związanych z działalnością statutową.

4.    Uczestniczenia w działalności statutowej zgodnie z zainteresowaniami członka.

5.    Otrzymywanie sprawozdań, informacji i innych materiałów obrazujących działalność i zamierzenia NW PiP.

art. 14.

Do obowiązków członka NW PiP należy:

1.         Współdziałanie z organami stowarzyszenia w realizacji jego celów statutowych.

2.         Aktywne wykonywanie zadań wynikających ze zobowiązań przyjętych na siebie w myśl art. 12. pkt. 4 statutu.

3.         Świadczenie pracy społecznej na rzecz NW PiP, organów agend lub komisji, zespołów i grup roboczych.

4.         Terminowe opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Prezydium NW PiP.

5.         Wszechstronne popieranie NW PiP w realizacji jej zadań statutowych.

art. 15.

Członkostwo Niemieckiej Wspólnoty „Pojednanie i Przyszłość” ustaje na skutek:

1.         Wystąpienia.

2.         Skreślenia.

3.         Wykluczenia.

4.         Śmierci.

art. 16.

Członek może wystąpić ze stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji o rezygnacji skierowanej do Prezydium NW PiP.

art. 17.

Członek, który w ciągu 1 roku nie wykazuje się żadną aktywnością lub zalega ze składkami może być na podstawie uchwały Prezydium skreślony z listy członków.

art. 18.

Wykluczenie członka może nastąpić na mocy uchwały Prezydium, jeżeli jego zachowanie i działalność szkodzą dobrej sławie lub interesom NW PiP i mniejszości niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami.

art. 19.

Od decyzji Prezydium o utracie członkostwa na skutek skreślenia lub wykluczenia przysługuje zainteresowanemu prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 2 miesięcy od daty doręczenia pisemnego zawiadomienia o utracie członkostwa.

 

Rozdział IV

Organy Niemieckiej Wspólnoty „Pojednanie i Przyszłość”

art. 20.

Organami Niemieckiej Wspólnoty „Pojednanie i Przyszłość” są:

1.         Walne Zgromadzenie.

2.         Prezydium.

3.         Komisja Rewizyjna.

4.         Komisja Rozjemcza.

Pełnienie funkcji w organach jest honorowe.

art. 21.

Najwyższym organem NW PiP jest Walne Zgromadzenie, w skład którego wchodzą wszyscy członkowie stowarzyszenia będący członkami zwyczajnymi.

art. 22.

Do właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1.       Zmiana statutu.

2.       Wybór Prezydium, a także jego przewodniczącego.

3.       Uchwalenie programu działania.

4.       Uchwalenie budżetu.

5.       Wybór członków komisji rewizyjnej i rozjemczej.

6.       Podjęcie uchwały o rozwiązaniu NW PiP.

7.       Podjęcie uchwały o przystąpieniu stowarzyszenia do struktur o charakterze federacyjnym w kraju i poza jego granicami.

8.       Rozpatrywanie i uchwalanie sprawozdań z działalności, projektów, planów i wniosków członków.

9.       Rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezydium, o skreśleniu lub wydaleniu członka.

10.     Ustalenie wysokości składek członkowskich.

11.     Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia lub likwidacji agend komisji, zespołów i grup roboczych.

12.  Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Prezydium i udzielania absolutorium ustępującemu Prezydium.

art. 23.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ¾ członków uprawnionych do głosowania.

art. 24.

Uchwały w sprawach wymienionych art. 22. pkt. 1-6 i 12 zapadają większością ¾ głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

art. 25.

Na posiedzeniu konstytucyjnym po rejestracji NW PiP Walne Zgromadzenie wybiera spośród siebie Prezydium, Komisje Rewizyjną i Komisję Rozjemczą.

art. 26.

Kadencja organów wybieralnych trwa 6 lat.

art. 27.

Prezydium zbiera się w razie potrzeby co najmniej raz w miesiącu na wniosek przewodniczącego, a w razie jego dłuższej nieobecności na wniosek zastępcy przewodniczącego.

art. 28.

W skład Prezydium wchodzą:

1.                     Przewodniczący.

2.                     Trzech zastępców przewodniczącego.

3.                     Skarbnik.

4.                     Członkowie.

art. 29.

Prezydium zwoływane jest także na wniosek co najmniej 4 jego członków.

art. 30.

W posiedzeniu Prezydium na wniosek i zaproszenie Przewodniczącego mogą uczestniczyć zaproszeni goście.

art. 31.

Prezydium realizuje cele i zadania Stowarzyszenia uchwalone przez Walne Zgromadzenie oraz wynikające ze statutu.

art. 32.

Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ¾ członków powołanego Prezydium.

art. 33.

Do właściwości Prezydium należy:

1.        Koordynacja działalności NW PiP.

2.        Koordynowanie działalności agend, komisji, zespołów i grup roboczych, oraz czuwanie nad przestrzeganiem przez nie statutu.

3.        Reprezentowanie NW PiP przed władzami państwowymi i administracyjnymi Rzeczypospolitej Polskiej i Niemiec.

4.        Współdziałanie z innymi stowarzyszeniami mniejszości niemieckiej w kraju i poza jego granicami.

5.        Współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i poza jego granicami.

6.        Decyduje o skreśleniu lub wydaleniu członka.

art. 34.

W okresie między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia uprawnienia wymienione w art. 22. pkt. 3-4, 3, 10-11 statutu przysługują dla okresów rocznych Prezydium NW PiP.

art. 35.

Do uprawnień Przewodniczącego Prezydium należy:

1.        Mianowanie swoich 3 /trzech/ zastępców.

2.        Mianowanie skarbnika.

3.        Mianowanie nowego zastępcy w razie ustąpienia ze stanowiska któregoś z zastępców Przewodniczącego.

4.        Reprezentowanie NW PiP w kraju i za granicą.

5.        Przewodniczenie zebraniom Prezydium.

6.        Koordynacja prac Prezydium.

art. 36.

Przewodniczący odpowiada za bieżące interesy i zadania NW PiP.

art. 37.

Na wniosek i z rekomendacji Przewodniczącego powoływane są:

1.        Komisje.

2.        Rada Ekspertów.

3.        Rada Doradców.

4.        Biuro Koordynacyjne.

art. 38.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres 6 lat. W okresie między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia na czas do następnego zebrania uzupełnień składu komisji dokonuje Prezydium w pełnej obsadzie.

art. 39.

Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego i sekretarza.

art. 40.

Do właściwości Komisji Rewizyjnej należy:

1.        Badanie działalności Niemieckiej Wspólnoty ’’Pojednanie i Przyszłość” pod względem legalności i zgodności z prawem.

2.        Badanie działalności NW PiP pod względem zgodności ze statutem.

3.        Badanie działalności stowarzyszenia pod względem rzetelności i gospodarności.

4.        Analizowanie i wnioskowanie pod kątem gospodarowania majątkiem NW PiP.

5.        Przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wniosek w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Prezydium.

art. 41.

Uchwały w Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności pełnego składu Komisji.

art. 42.

Komisja Rozjemcza składa się z 3 /trzech/ członków, 2 /dwóch/ zastępców wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat.

art. 43.

Do właściwości Komisji Rewizyjnej należy:

1.        Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami stowarzyszenia.

2.        Nakładanie na członków kary upomnienia.

3.        Wnioskowanie do Prezydium o wykluczenie członka NW PiP.

art. 44.

Komisja działa jako organ mediacyjny i rozstrzyga spory w miarę możliwości polubownie.

art. 45.

Komisja Rozjemcza działa na podstawie regulaminu sporządzonego przez Prezydium i uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

art. 46.

Od uchwał i decyzji Komisji Rozjemczej przysługuje odwołanie w terminie 2 tygodni od daty ich podjęcia do Walnego Zgromadzenia.

Rozdział V

Zaciąganie zobowiązań, majątek i fundusze Niemieckiej Wspólnoty „Pojednanie i Przyszłość”

art. 47.

Do zaciągania zobowiązań majątkowych NW PiP upoważnione jest Prezydium, w imieniu którego działają razem Przewodniczący Prezydium lub pierwszy zastępca Przewodniczącego i Skarbnik.

art. 48.

Na majątek i fundusze Niemieckiej Wspólnoty „Pojednanie i Przyszłość” składają się:

1.         Składki członkowskie.

2.         Dotacje.

3.         Subwencje.

4.         Darowizny i zapisy.

5.         Dochody z działalności gospodarczej, a w szczególności dochody z:

a)      Handlu i usług handlowych w kraju i za granicą.

b)      Czesne za prowadzenie szkoły i przedszkola.

c)      Usług o charakterze turystycznym, hotelarskim oraz pośrednictwa paszportowego.

d)     Działalności edytorsko-wydawniczej.

e)      Kolportażu prasy i wydawnictw niemieckojęzycznych oraz polskojęzycznych i zamieszczonych w nich reklam.

f)       Kinematografii i fonografii.

6.         Nieruchomości i ruchomości.

7.         Prawa majątkowe i służące NW PiP z tytułu jej działalności.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Niemieckiej Wspólnoty

’’Pojednanie i Przyszłość”

art. 49.

Zmiana statutu następuje na wniosek Przewodniczącego Prezydium na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej w trybie art. 22.

art. 50.

O propozycji zmian w statucie członkowie NW PiP muszą być powiadomieni poprzez rozesłany do nich „porządek obrad”.

art. 51.

Rozwiązanie Niemieckiej Wspólnoty „Pojednanie i Przyszłość” może nastąpić na wniosek Przewodniczącego Prezydium uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą w trybie art. 22.

art. 52.

Uchwała, o której mowa art. 51. rozstrzygnie także o przeznaczeniu majątku NW PiP.

 

Rozdział VII

Przepisy końcowe

art. 53.

Walne Zgromadzenie zwoływane jest co 3 lata.

art. 54.

Niemiecka Wspólnota „Pojednanie i Przyszłość” może być członkiem struktur federacyjnych krajowych i zagranicznych.

art. 55.

W sprawach nie regulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach oraz międzynarodowe konwencje i traktaty obowiązujące w tym zakresie.

art. 56.

Przewodniczący NW PiP nawiązuje stosunki pracy z etatowymi pracownikami stowarzyszenia na zasadach przewidzianych kodeksem pracy.

Statut przyjęty został uchwałą członków założycieli w Katowicach w dniu 1 lutego 1991r.

 

Za Członków Założycieli:

Komitet Założycielski:

Dietmar Brehmer – Przewodniczący

Tadeusz Banasik – Członek

Andrzej Czajkowski – Członek

Ruta Myrtek – Członek

Józef Juraszczyk – Członek

wykon: kreatif studio Wszystkie prawa zastrzeżone © Deutsche Gemeinschaft