Deutsche Gemeinschaft

 


wspólnota niemoecka pojednanie i przyszłóść

o nas
Aktualności
Artykuły prasowe
Archiwum
Członkostwo
Muzeum
Działalność
Kultura
Wydawnictwo
Audycja radiowa
Sport
Działalność dobroczyna
Porady

Statut Rada Niemców Górnośląskich Galeria Kontakt

 

Deutsch Polski Deutsch Polski

Działalność - Działalność dobroczynnaNiemiecka Wspólnota „Pojednanie i Przyszłość” kultywuje Górnośląską tradycję dobroczynności. Wraz z inną organizacją pozarządową – Górnośląskim Towarzystwem Charytatywnym (www.gtch.pl) stworzona została platforma pomocy osobom bezdomnym, w ramach której prowadzona jest Jadłodajnia i Noclegownia dla bezdomnych. Codziennie z pomocy charytatywnej korzysta nawet do 300 osób bezdomnych a w okresie świątecznym liczba ta wzrasta nawet do 1000 osób najbardziej potrzebujących.

Pierwsza Jadłodajnia dla bezdomnych na Górnym Śląsku, 1850r. Rycina L.U. Lamche

Święta Bożego Narodzenia dla Bezdomnych z udziałem ponad tysiąca osób

Świetlica dla dzieci z językiem niemieckim

STATUT
Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne
KATOWICE

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§1.
Towarzystwo nosi nazwę „Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne” zwane dalej Towarzystwem.

§2.
Siedzibą Towarzystwa jest miasto Katowice.

§3.
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa Śląskiego

§4.
Towarzystwo posiada prawo tworzenia kół terenowych.

§5.
Towarzystwo jako zarejestrowane posiada osobowość prawną i działa w oparciu o niniejszy Statut oraz obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawne.

§6.
Towarzystwo używa pieczęci z napisem,,Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne „

§7.
Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych związków,
Stowarzyszeń i organizacji, mających również za swój cel działalność
Charytatywną określoną w niniejszym Statucie


Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§8.
Towarzystwo kierując się zasadą chrześcijańskiej miłości bliźniego, ma na celu
Niesienie pomocy i organizację pomocy materialnej dla najbardziej zagrożonych grup społecznych osobom bezdomnym oraz niepełnosprawnym, kalekim, inwalidom, przewlekle chorym, niedołężnym, sierotom osobom w podeszłym wieku i opuszczonym, byłym więźniom, uzależnionym od nałogów, rodzinom wielodzietnym, samotnym matkom i ojcom znajdującym się w potrzebie. Szczególną troską Towarzystwo otacza dzieci zagrożone zdrowotnie w stopniu najwyższym postępującą degradacją środowiska naturalnego na Górnym Śląsku. Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne tworzy forum współpracy społeczeństwa polskiego i mniejszości niemieckiej we wspólnym dziele polepszenia warunków pomocy dla osób potrzebujących.
Towarzystwo opierając się na pracy społecznej swoich członków i sympatyków kierować będzie swoją pomoc dla każdego potrzebującego, bez względu na jego wyznanie, przynależność polityczną i pochodzenie narodowe.Ta sama zasada tolerancji odnosi się do członków Towarzystwa niosących i organizujących pomoc.

Dzialaność pożytku publicznego Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego polegać będzie na: prowadzeniu pomocy społecznej dla osób bezdomnych i skrajnie ubogich z zakwaterowaniem ( Dom dla Bezdomnych) i bez zakwaterowania (Ogrzewalnia) oraz prowadzenie Jadłodajni.
Dzialaność ta będzie prowadzona nieodpłatnie.

§9.
Określone cele  Towarzystwo osiąga poprzez :
•    dążenie do inicjatyw w celu zabezpieczenia interesów opieki społecznej w życiu publicznym
•    oddziaływanie na ustawodawcę odnośnie zabezpieczenia interesów grup społecznych wymienionych w §8.
•    współprace w problemach dotyczących spraw socjalno- charytatywnych z organizacjami państwowymi oraz terenowymi organami administracji państwowej
•    działanie i współdziałanie z innymi organizacjami opieki socjalno-charytatywnej w sytuacji klęsk żywiołowych lub wyższej konieczności
•    powoływanie do życia i prowadzenia domów i ogrzewalni dla osób bezdomnych oraz zakładów , przedszkoli , szkół i placówek opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych , w podeszłym wieku , chorych , osób żyjących w ubóstwie i sierot
•    uzupełnianie pomocy w zakresie : lecznictwa , rehabilitacji , szkolenia i pielęgnacji
•    prowadzenie poradni fachowych w celu udzielania indywidualnej pomocy , poradnictwa ,w tym społeczną pomoc prawną
•    wykonywanie na własny użytek prac rozpoznawczo-badawczych w celu ustalenia potrzeb i rozmiarów świadczonej pomocy
•    organizowanie koloni letnich i zimowych , pobytów wypoczynkowych dla dzieci specjalnej troski w tym również pobytów dla dzieci wraz z rodzicami
•    prowadzenie szkolenia sil fachowych do pracy opiekuńczo – charytatywnej
•    prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych
•    dochód działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych

Rodzial III
Członkowie

§10.
Towarzystwo składa się z członków zwyczajnych, wspierających oraz honorowych.

§11.
Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, cudzoziemcy zamieszkujący. Na stale w RP oraz cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terenie RP, którzy zdeklarowali przynależność do Towarzystwa i zostali wprowadzeni przez dwóch członków zwyczajnych lub honorowych

§12.
1.    Członkami honorowymi Towarzystwa może być wybrana przez walne zgromadzenie – na wniosek zarządu – osoba szczególnie zasłużona dla dobroczynności towarzystwa. Walne zgromadzenie może również wybrać honorowego Przewodniczącego.
2.    Członkowie honorowi Towarzystwa posiadają wszystkie obowiązki i uprawnienia członków zwyczajnych, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§13.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, organizacja i instytucja nie posiadająca osobowości prawnej, która pragnie przyczynić się do realizacji celów Towarzystwa poprzez dar finansowy lub materialny. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach osobiście lub przez swych przedstawicieli, jednakże bez prawa glosowania nad jego uchwałami. Przyjmowanie i skreślanie członków wspierających należy do kompetencji Zarządu Towarzystwa.

§14.
Członkowie zwyczajny Towarzystwa mają prawo :
•    udziału w Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa , w posiedzeniu kół i komisji
•    czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa
•    korzystanie na specjalnych prawach z zakładów i urządzeń Towarzystwa

§15.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek :
•    czynnego udziału w pracach Towarzystwa , w posiedzeniu kół i komisji, do których należą
•    współdziałania w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa i popieraniu jego dążeń
•    płacenie składek w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie
•    wykazywanie dbałości o majątek Towarzystwa
•    propagowanie celów i zadań Towarzystwa

§16.
1)Członkostwo ustaje przez:
         a) Wykreślenie
         b) Wykluczenie
2) Wykreślenie następuje na podstawie uchwały zarządu w przypadku :
•    złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa
•    śmierci członka
3)    Wykluczenie następuje w przypadku postępowania niezgodnego ze Statutem oraz etyką członka Towarzystwa.
4)    Członek wykluczony może odwołać się od uchwały Zarządu do najbliższego Walnego Zgromadzenia , które podejmie decyzję w glosowaniu tajnym

Rozdział IV
Komisje Problemowe

W ramach Towarzystwa działają Komisje Problemowe . Mogą one mieć siedzibę poza siedzibą Stowarzyszenia i używać dodatkowego .określenia pod nagłówkiem  „ Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne „

Rozdział V
Władze Towarzystwa

Władze towarzystwa stanowią :
a)    Walne Zgromadzenie
b)    Zarząd Towarzystwa
c)    Komisja Rewizyjna

Kadencja Władz trwa 6 lat

§19.
1)    Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie .
2)    Walne Zgromadzenia członków Towarzystwa mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
3)    W przypadku, gdy liczba uczestników Walnego Zgromadzenia przekraczałaby 300 osób , to można zorganizować Walne Zgromadzenie Delegatów , zgodnie z treścią § 26
4)    Walne Zgromadzenia Zwyczajne zwoływane są przez Zarząd raz na sześć lat.

§20.
1)    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd Towarzystwa :
•    na podstawie własnej uchwały
•    na pisemne żądanie przynajmniej 1/3 członków zwyczajnych
•    na żądanie komisji rewizyjnych
2)    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu jednego miesiąca od daty założenia żądania lub podjęcia uchwały .
3)    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może obradować wyłącznie nad sprawami objętymi porządkiem obrad .


§21.
O terminie walnego Zgromadzenia zawiadamia Zarząd przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia .Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają członkowie zwyczajni , którzy mają na bieżąco uregulowane składki .

§22.
1)     Walne Zgromadzenie  jest prawomocne w pierwszym terminie  przy obecności co najmniej polowy lub dwóch trzecich delegatów, a w drugim terminie bez względu na liczę członków lub delegatów
2)     Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.

§23.
Przedmiotem decyzji Walnego Zgromadzenia jest :
a)    określenie kierunków i priorytetów w działalności Towarzystwa na cały okres kadencji
b)    określenie wysokości składek członkowskich
c)    udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
d)    nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu
e)    rozpatrywanie wniosków zgłaszających Walnemu Zgromadzeniu
f)    wybór w glosowaniu tajnym Zarządu i Komisji Rewizyjnej
g)    wybór w glosowaniu tajnym Przewodniczącego Towarzystwa
h)    rozstrzyganie o sprawach zmiany Statutu i rozwiązaniu Towarzystwa
i)    podejmowanie innych uchwal , które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia

§24.
Uchwały walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów . Zmiana Statutu wymaga większości dwóch trzecich , a rozwiązanie Towarzystwa czterech piątych oddanych głosów przy obecności, co najmniej ½ liczby członków uprawnionych do glosowania .

§25.
1)    Zarząd Towarzystwa składa się maksymalnie z 7 (siedmiu ) osób wybranych pośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia . Kadencja Zarządu z chwilą rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia . O liczbie członków zarządu decyduje Walne Zgromadzenie .
2)    W przypadku , gdy liczba członków Zarządu w trakcie trwania kadencji ulegnie zmniejszeniu . Zarząd posiada prawo dokooptowania takiej ilości członków ,aby zadania Zarządu mogły być prawidłowo wykonane .

§26.
Do zakresu zadań Zarządu Towarzystwa należy :
•    realizacja uchwal Walnego Zgromadzenia
•    ustalenie planów działalności i budżetu Towarzystwa oraz zatwierdzenie sprawozdań z ich wykonania
•    rozpatrywanie rocznych sprawozdań i bilansów oraz preliminarzy wydatków
•    podejmowanie decyzji w sprawach majątku Towarzystwa i rozporządzanie nimi
•    decydowanie o uczestnictwie w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji i instytucji o zbliżonych celach
•    tworzenie i rozwiązywanie oddziałów i placówek Towarzystwa
•    zwoływanie Walnych Zgromadzeń i ustalenie propozycji delegatów na Walne Zgromadzenie w stosunku do członków Towarzystwa
•    reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz


§27.
Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb , nie rzadziej niż  raz na miesiąc.

§28.
Do ważności uchwal niezbędny jest udział przynajmniej 1/3 członków Zarządu, w tym Przewodniczącego lub upoważnionego Wiceprzewodniczącego Zarządu . Uchwały zapadają zwykłą większością głosów . W razie równości rozstrzyga glos Przewodniczącego

§29.
Zarząd Towarzystwa Wybiera ze swojego grona :
a)    Wiceprzewodniczącego
b)    Sekretarza Generalnego
c)    Skarbnika
Przewodniczący .wybrany przez Walne Zgromadzenie wchodzi w skład Zarządu Towarzystwa.

§30.

Do zakresu działań Zarządu Towarzystwa należy:
o    kierowanie bieżącymi sprawami Towarzystwa
o    zabieganie w kierunku powiększenia środków Towarzystwa i rozwoju jego działalności
o    zawiadywania majątkiem Towarzystwa, rozporządzanie jego        funduszami oraz zaciąganie zobowiązań' pisma ustanawiające zobowiązania Towarzystwa winy być podpisane w sprawach Zwykłego Zarządu przez Sekretarza Generalnego oraz Skarbnika lub innych członków Zarządu, natomiast w sprawach przekraczających kompetencje zwykłego Zarządu także i przez Przewodniczącego  Towarzystwa
o    przyjmowanie zapisów i darowizn na rzecz Towarzystwa
o    decydowanie o powołaniu członka Towarzystwa na stanowisko etatowe


§31.

Przewodniczący Towarzystwa :
1)    reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz
2)    zwołuje posiedzenie Zarządu oraz przewodniczy im
3)    podpisuje wraz z Sekretarzem Generalnym lub wiceprzewodniczącym pisma zarządu. W razie niemożności pisma może podpisać obok przewodniczącego również członek zarządu
4)    sprawuje zwierzchni nadzór nad agendami  Towarzystwa . W razie przeszkody zastępuje go w tym Wiceprzewodniczący . Przewodniczący może powierzyć Wiceprzewodniczącemu także samodzielny nadzór nad pewnymi działami pracy Towarzystwa


§32.
Sekretarz Generalny:
a)    przyjmuje i zwalnia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prace z tym, że umowę o pracę ze strony Towarzystwa podpisuje również Przewodniczący , Skarbnik lub inny członek Zarządu .
b)    jest z ramienia Zarządu służbowym przełożonym zatrudnionych w Towarzystwie pracowników oraz jest odpowiedzialny za terminowość korespondencji Zarządu

§33.
Skarbnik :
a)    Zarządza finansami Towarzystwa w granicach uchwały Zarządu
b)    Podpisuje łącznie z osobami wymienionymi w §30. dokumenty finansowe , opracowuje i przekłada zarządowi do zatwierdzenia preliminarz budżetowy oraz opracowuje sprawozdania roczne dla Zarządu


§34.
Komisja Rewizyjna :
Składa się z trzech członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu spośród członków zwyczajnych Towarzystwa . Komisja wybiera swego Przewodniczącego . Przewodniczący Komisji uczestniczy w posiedzeniu Zarządu  z głosem doradczym .

§35.
Komisja Rewizyjna Jako organ kontrolny bada zgodność działania Towarzystwa ze Statutem, po czym przekłada odpowiednie wnioski     oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Walnemu Zgromadzeniu.
Na żądanie Przewodniczącego Towarzystwa może ponadto w każdej chwili poddać zbadaniu stan kasy i prawidłowość rachunków i dokumentów księgowo – finansowych Towarzystwa .
Ponadto może w każdej chwili dokonać kontroli prawidłowości działalności ekonomicznej .

§35a.
1.    Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem .
2.    Członkowie komisji Rewizyjnej nie mogą :
a)    pozostawić w stosunku pokrewieństwa , powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami zarządu
b)    być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
c)    otrzymywać z tytułu członkostwa w Zarządzie Stowarzyszenia zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określonej w art.8 pkt. 8 Ustawy  z dnia  3 marca  2000 roku  o wynagrodzeniu  osób  kierujących  niektórymi  podmiotami prawnymi

Rozdział VI
Majątek i Fundusze Towarzystwa

§36.
Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości , ruchomości i fundusze . Na fundusze Towarzystwa składają się:
1.    składki i dotacje organów administracji państwowej , osób prawnych , fizycznych i innych
2.    subwencje i dotacje organów administracji państwowej , osób prawnych , fizycznych i innych
3.    zapisy, darowizny , spadki
4.    dochody pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej
5.    ofiarność publiczna
Majątek i fundusze Towarzystwa przeznaczone są w całości na jego statutową działalność.

§36a.
Zakazuje się :
1.    udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań     majątkiem organizacji w stosunku do jej członków , członków organów lub pracowników oraz osób , z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej , pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia ,albo związani są z tytułu przysposobienia , opieki     lub kurateli , zwanej dalej „osobami bliskimi „.
2.    przekazywania jej majątku na rzecz ich członków , członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich , na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
3.    wykorzystywanie majątku na rzecz członków , członkiń organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich , chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji
4.    zakupu na szczególnych zasadach lub usług od podmiotów , w których uczestniczą członkowie organizacji , członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich

Rozdział VII

Koła

§37.
1.    W ramach Towarzystwa działają Koła powoływane przez 10 osób zainteresowanych celami i zadaniami Towarzystwa.
2.    Kola mające charakter terytorialny
3.    Kolo może rozpocząć swoją działalność z chwilą uzyskania pisemnego potwierdzenia Zarządu Towarzystwa o wpisaniu  Koła do wprowadzonego przez Towarzystwa wykazu.

§38.
Władze koła stanowią :
a)    Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
b)    Zarząd Koła


§39.
Do zakresu uprawnień Walnego Zebrania Koła należy:
a)    uchwalenie planu działalności Koła
b)    rozpatrywanie sprawozdań z działalności koła
c)    udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi
d)    wybór Zarządu Koła oraz delegatów na Walne Zgromadzenie w stosunku
    1 delegat na 20 członków Koła

§40.
Zarząd Koła składa się z 4-6 osób w tym Z Przewodniczącego, Zastępcy
Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

§41.
Do zakresu działań Zarządu Koła należy :
a)    kierowanie działalnością Koła
b)    realizowanie uchwał Towarzystwa i Walnego Zgromadzenia
c)    opracowanie planów działalności Koła oraz sprawozdań z ich wykonania
d)    rozpoznanie potrzeb społecznych na terenie swego działania
e)    współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami na terenie swego
działania
f)    gromadzenie środków finansowych i zbieranie składek członkowskich
g)    składanie rocznych sprawozdań do Zarządu Towarzystwa

§42.
Kadencja Zarządu Koła trwa 6(sześć) lat.

§43.
Zebrania Sprawozdawczo- Wyborcze  Koła odbywają się raz na sześć lat , a  zebrania sprawozdawcze raz na rok

Rozdział VIII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§44.
1. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia członków , podjęte większością 2/3 głosów , a rozwiązanie Towarzystwa większością 4/5 głosów oddanych , przy obecności co     najmniej ½ ogólnej liczby członków  uprawnionych  do glosowania .
2.W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa , Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powoła Komisję Likwidacyjną , która będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie likwidacji , zgodnie z obowiązującymi przepisami , uchwalą Walnego Zgromadzenia i Statutem .

§45.
Statut  niniejszy został uchwalony w dniu 22 kwietnia 1989 roku

Wstecz
wykon: kreatif studio Wszystkie prawa zastrzeżone © Deutsche Gemeinschaft